David Ospina từ Janowice, Poland

cesardavidospina

01/20/2021

Dữ liệu người dùng, đánh giá và đề xuất cho sách

David Ospina Sách lại (10)

Người đọc David Ospina từ Janowice, Poland

Người dùng coi những cuốn sách này là thú vị nhất trong năm 2017-2018, ban biên tập của cổng thông tin "Thư viện Sách hướng dẫn" khuyến cáo rằng tất cả các độc giả sẽ làm quen với văn học này.